Quảng Nam còn hàng nghìn hộ dân chưa có điện

02/12/2023 20:04

Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam cần đẩy nhanh tiến độ đầu tư cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh kịp thời cấp điện cho các hộ dân.

Ngày 2/12, theo báo cáo của ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, về phát triển mạng lưới điện nông thôn, sau khi tổ chức rà soát, đánh giá khả năng cấp điện thì trên địa bàn 9 huyện miền núi còn khoảng 1.742 hộ dân chưa có điện nhưng chưa có kế hoạch đầu tư, chưa được bố trí nguồn vốn cấp điện.

Sự kiện - Quảng Nam còn hàng nghìn hộ dân chưa có điện

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.

Trong đó, số hộ có khả năng cấp điện bằng nguồn lưới điện quốc gia khoảng 1.413 hộ với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 174 tỷ đồng. Số hộ không có khả năng cấp điện bằng nguồn lưới điện quốc gia khoảng 329 hộ.

Để đảm bảo thực hiện đạt tỉ lệ hộ sử dụng điện đạt 99,8% vào năm 2025 theo Nghị quyết số 37/2021/NQ-HĐND ngày 8/12/2021 đề ra, UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai thực hiện một số giải pháp.

UBND các huyện tổ chức sắp xếp, ổn định dân cư đối với các khu, cụm, nóc có số hộ dân ít, sinh sống phân tán thành những điểm dân cư tập trung và có kế hoạch thực hiện hàng năm cho cả giai đoạn 2021-2025.

Trong đó, ưu tiên tổ chức sắp xếp đối với các hộ dân không có khả năng cấp điện bằng lưới điện quốc gia.

Trên cơ sở đó, bố trí lồng ghép vào các nguồn vốn đầu tư đã được bố trí, các chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo phù hợp với cơ chế, chính sách để thực hiện đầu tư cấp điện; thường xuyên rà soát, cập nhật, tổng hợp nhu cầu cấp điện của địa phương, báo cáo đề xuất cơ quan có thẩm quyền theo dõi, chỉ đạo giải quyết.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính cân đối các nguồn vốn ngân sách, tham mưu UBND tỉnh xúc tiến, huy động, lồng ghép các nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, ODA, vay ưu đãi nước ngoài, các chương trình mục tiêu quốc gia và các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư cấp điện cho các hộ dân chưa có điện, chưa được bố trí nguồn vốn đầu tư trên địa bàn 9 huyện miền núi.

Sự kiện - Quảng Nam còn hàng nghìn hộ dân chưa có điện (Hình 2).

Công nhân ngành điện tỉnh Quảng Nam khắc phục sự cố điện. 

Ông Thanh giao Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh đẩy nhanh tiến độ đầu tư Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam kịp thời cấp điện cho các hộ dân chưa có điện.

“Công ty Điện lực Quảng Nam tăng cường công tác quản lý, vận hành, để đảm bảo độ tin cậy, an toàn cung cấp điện cho nhân dân. Bố trí vốn hàng năm để đầu tư cải tọa lưới điện, nâng cao chất lượng điện năng và độ tin cậy cung cấp điện cho các hộ dân 9 vùng miền núi, đặc biệt là các hộ dân chưa có điện”, ông Thanh đề nghị.

Bạn đang đọc bài viết "Quảng Nam còn hàng nghìn hộ dân chưa có điện" tại chuyên mục Thời sự.